Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2014

Zwariowany
Kiedy człowiek się zakochuje, jego życie nieod­wracalnie się zmienia i choćby nie wiedzieć jak się próbowało, to uczucie nigdy nie zniknie ;)
Zwariowany
3218 8df7

June 23 2014

Zwariowany
Zwariowany
Uwierz, że się uda. To motywuje do działania i pozwala przezwyciężać cuda.
— Życie.
Reposted byMadzia20gucia
Zwariowany
4198 73ad
Zwariowany
Jedyne w co mogę uwierzyć, to chyba tylko to, jak bardzo Cię potrzebuje ! 
jeśli ty mówisz że mnie potrzebujesz.
To tego nie można nazwać Wiarą.


To jest już Nadzieja.
nadzieja, że marzenia się spełniają. 
I że Miłość przezwycięża wszystko. 


Wiara, nadzieja, miłość.
Prawda którą trzeba mieć w sercu... 
Zwariowany
4108 993f 500
Zwariowany
4100 8c83

June 11 2014

Zwariowany
7252 f1b3 500
Kochać to marzyć, kochać to śnic, kochać to znaczy dla Ciebie żyć, Madziu ;*
Reposted byMadzia20neartoyou

June 10 2014

Zwariowany
8675 f16d 500
Zwariowany
Kiedy dwie dusze, które poszukiwały się w tłumie, może od bardzo dawna, odnajdą się na­reszcie; kiedy spostrzegą, że pasują do siebie, czują do siebie sympatię i uzupełniają się, mówiąc krótko: są do siebie podobne, wtedy za­wiązuje się między nimi wspólnota, gorąca i czysta tak, jak oni sami; jedność, która ma początek na ziemi, a kontynuację w wie­czności. Ta jedność to miłość, prawdziwa miłość, taka jaką potrafi pojąć w istocie niewielu ludzi; ta miłość, która jest "religią", która ubóstwia ukochaną osobę, które życie rodzi się z nabożeństwa i namiętności, i dla której największe ofiary są najsłodszą rozkoszą.
— Victor Marie Hugo
Zwariowany
8630 c392 500
Zwariowany
8588 aac1 500
Reposted byhahat hahat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl